وکیل مـدافع مـردم

سخنرانی فوق العاده سرکار خانم الهام آزاد در جمع مردم.

پیشنهاد میکنیم این ویدیو را چند بار با دقت تماشاکنید.

 

ما کسی را میخواهیم که از حق مردم دفاع کند کسی که صدای مردم باشه

کسی که صدای رسای مردم باشه

ارسال دیدگاه