من رای پاک میخواهم‼️

سخنرانی کوبنده سرکار خانم الهام آزاد
مردم ما در انتخابات باهوش،بصیر و هوشیارهستند.ما باید پاسخگوی خون شهدا باشیم، پاسخگوی نسل جوان باشیم که بیکاری بی‌داد میکند….

 

ارسال دیدگاه