آیین غبار روبی امامزاده سلطان سید علی نایین

لحظاتی از حضور سرکار خانم آزاد در غبار روبی امام زاده سلطان سیدعلی

ارسال دیدگاه