توضيحات پروژه

بازديد از  غرفه هاى نايين و خوروبيابانك درنمايشگاه توانمنديهاى روستائيان و عشاير