سوال:

يك چك ضمانت دست شخصي داشتم كه روش قيد شده بود بابت ضمانت حسن انجام كار و پيش پرداخت قراداد فلان. و بدون تاريخ بوده ،امروز رفته بانك تاريخ رو نوشته و چك پاس شده !! آيا ميشه؟ به نظرتون بانك اشتباه نكرده؟

پاسخ:

اولا اينكه بانك به مندرجات روى چك مثل اينكه بابت ضمانت يا مشروط بوده كاري ندارد و چك را در صورت موجود داشتن پاس و گرنه برگشت ميزند و در واقع وظيفه بانك نيست كه پيگيري كند آيا مثلا قرارداد انجام شده يا خير! “فقط وقتي بابت ضمانت يا ….. نوشته شده باشد از بحث كيفري خارج ميشود ”
ثانيا : چك بدون تاريخ كاملا صحيح ميباشد و طبق نظريه مشورتي به اين معناست كه صادر كننده اختياردرج تاريخ را به دارنده چك داده است

ثالثا: اگر شما مدعي هستيد كه مثلا مورد قرارداد انجام نشده يا اين چك بابت ضمانت بوده است ميتوانيد از طريق مراجع قضايي اقدام و ادعاى خود را ثابت كنيد تا بتوانيد چك را پس بگيريد.