دختر پاک و زیبا سیرت سرزمینم!

این روز را به نوگامی فرشته صفتی نیک جو، حضرت فاطمه معصومه سلام علیها به نام تو آذین بستند تا روزی در گاهنامه ایرانی به تو مختص شود.
بهانه‌ای برای گرامیداشت این مقام و ترویج آموزش درست نحوه زندگی با بهره‌گیری از فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد.
فردای این سرزمین به وجود و خرد و همت تو وابسته است چرا كه بافت و شیرازه یک جامعه قطعا به حضور و جایگاه زنان آن جامعه و فرهنگ عمومی کشور بستگی دارد. لذا سلامتی و توانمندی فرهنگی و حضور اجتماعی زنان در صحنه‌ها و ابعاد مختلف جامعه و سیاست‌های کشور لازم و ضروری است .

نیک بدان که به فرموده قرآن کریم، خلقت و هویت تو با تو مستقل آفریده شد: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی …
تو مستقل به دنیا گام نهادی، نه پایین تر از جنس دیگر و نه برتر از او.

پس تو حق خواهی داشت دخترانه ات را با شخصیتی مثال زدنی پیوند کنی و ببالی که خدایت آزاد و زیبا آفریده است.

برای این هویت، باید به حق های خود بیاندیشی. حق هایی که سیرت تو را شکل داده و چهره درخشانت را محل آرامش فرداهایی می کند که این ماه منیر یکی از سازندگانش خواهد بود.

تو کسی خواهی شد که باید بیاموزی براى پروراندن انديشه هايت ، نه برای وابستگی هایت،

دختر سرزمینم!
امروز ایران به دخترانه پاکت نیازمند است و فردایش به مادرانه پر مهر و فروزانت.

آنچه که تو خواهی کرد، یاد گرفتن هویت مستقل امروز و آموزاندن پاکی و آزادگی برای فرداست.
امروزت خجسته و فردایت نکو که گل های امید ایران، به آفتاب نگاه دلنوازت تابنده خواهد شد.

@elhamazad94