#نظريه_مشورتى_آيين_دادرسى_مدنى

✅سؤال:
۱- در صورتي كه چندين نفر ملكي را متصرف و هر يك در قسمتي از آن تصرف داشته باشند، آيا مي‌توان عليه همه آنها در يك دادخواست طرح دعوي نمود و اگر چنين دادخواستي داده شود، تكليف دادگاه چيست؟ همچنين اگر متصرفين بطور مشاعي آن را در تصرف داشته باشند و مالك در يك دادخواست عليه همه آنها طرح دعوي كرده باشد؟
۲- آيا در جلسه نخستين دادرسی مي‌توان تعداد خواندگان را افزايش داد؟

✅نظريه مشورتى شماره ۷۱۰/۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۰
۱ـ تصرف ملك توسط چندين نفر، چنانچه تصرف هر يك از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه‌اي از ملك باشد، دعاوي مطروحه از ناحيه مالك، عليه متصرفين از جمله دعاوي متعدده بوده كه داراي خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نيز مي‌باشد و لذا خواهان بايد عليه هر يك از خواندگان دعوي خلع يد مجزا تقديم نمايد. طرح يك دعوي عليه متصرفين و تقويم تمام آن به‌ ده ‌ميليون ريال از جمله دادخواست‌هاي ناقص بوده كه دادگاه بايد وفق مقررات ماده (۲)۶۶ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني جهات نقص را در صورتجلسه قيد و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نمايد.

۲- افزايش تعداد خواندگان در جلسه دادرسي وجهه قانوني ندارد، مگر اينكه نسبت به خواندگان مذكور نيز دادخواست جداگانه داده شود. در اين صورت دادگاه برحسب مورد ممكن است، قرار رسيدگي توأم صادر نمايد يا به دادخواستهاي مزبور جداگانه رسيدگي نمايد.