سوال؟

‎من و سه نفر از دوستانم ملکی را به صورت مشاعی 4 قسم 1/5 دانگ خریداری نموده ایم حال آیا بنده به تنهایی میتوانم درخواست صدور پروانه ساخت نمایم ؟؟؟

‎پاسخ : با توجه به مشاعی بودن ملک ، مطابق با ماده 100 قانون شهرداری کلیه مالکین باید تقاضای صدور پروانه نمایند و وفق ماده 118 قانون مدنی هر نوع تصرف در مال مشاع باید به اذن شریک دیگر باشد لذا صدور پروانه برای ملک مشاع باید به درخواست کلیه مالکین باشد.