مراحل اقدام برای طلاق توافقی توسط زوجین:

١- مراجعه زوجين يا وكيل آنها به يكي از دفاتر خدمات قضايي و ثبت دادخواست(بهمراه داشتن اصول اسناد ضروريست: سند ازدواج، شناسنامه و كارت ملي)

٢- منتظر دريافت پيامك جهت ارجاع پرونده به شعبه دادگاه.

٣- مراجعه به شعبه مربوطه و تكميل پرونده.

٤- اخذ مشاوره.

٥- تست عدم بارداري از آزمايشگاه و يا گواهي بكارت از پزشكي قانوني.

٦- صدور حكم.

٧- مراجعه به دفاتر طلاق جهت اجراي صيغه طلاق.