شرايط قرارداد اجاره ؟

در تنظيم قرارداد اجاره طبق ماده 5 ق. روابط موجر و مستأجر نكاتي بايد رعايت شود كه مهمترين آن ها عبارت است از :‏

‏1- اقامتگاه موجر   ‏

‏2- نشاني كامل مورد اجاره  ‏

‏3- زمان تحويل و شرايط آن‏

‏4- تعيين اجاره بها و نحوه پرداخت  ‏

‏5- تعهد مستأجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر

كودك آزاري ممنوع

كودك آزاري كه مطابق ماده 4 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 شامل ايراد صدمات جسمي و روحي به كودكان مي شود از جمله جرائم عمومي بوده كه به موجب ماده 5 قانون مذكور احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد و كليه افراد و موسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند مكلف هستند طبق ماده 6 همان قانون سريعاً مراتب را جهت پيگيرد قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند. تخلف از اين تكليف نيز موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود. 

ثبت ولادت

ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل ايراني يا خارجي باشند بايد مطابق ماده 12 قانون ثبت احوال به مأمور ثبت احوال اعلام شود تا پس از ثبت ولادت براي طفل اگر ايراني باشد شناسنامه صادر شود. ثبت ولادت بر طبق ماده 15 همين قانون بايد به گواهي پزشك يا ماماي رسمي يا موسسه اي كه طفل در آنها متولد گرديده است، رسيده باشد.مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاريخ تولد طفل است و در مورد نام كودك نيز مطابق با  ماده  20 قانون مذكور با اعلام كننده است.

ثبت  ازدواج

به منظور حفظ كيان خانواده و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامي ثبت واقعه ازدواج، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است و چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يك سال  محكوم مي گردد. دارندگان دفاتر رسمي ازدواج و طلاق نيز بر اساس ماده 31 قانون ثبت احوال مكلفند اين وقايع را در دفاتر مربوط ثبت كنند و در شناسنامه زوجين نيز درج و امضا و مهر نمايند و هرگاه مأموران و مسئوليني كه به موجب قانون ثبت احوال وظايفي بر عهده دارند در اجراي آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاه هاي اداري يا انتظامي بر طبق ماده 48 همان قانون تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

نفقه چیست و به عهده کیست؟

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که به موجب ماده  1106 قانون مدنی نفقه عیال به عهده شوهر و به موجب ماده 1199 نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده 1200 نفقه پدر و مادر با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.

رعایت حق حضانت طفل

حضانت از نظر لغوی به معنی پروردن و از نظر اصطلاح حقوقی به مفهوم نگهداری مادی و معنوی طفل است که طبق ماده 1168 قانون مدنی جزء وظایف پدر و مادر است و مطابق با ماده 1175 قانون مذکور طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی و علتی که این حق را از ابوین سلب می کند بر اساس ماده 1173 قانون مدنی وقتی است که در اثرعدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد که در این صورت محکمه برای حضانت طفل تعیین تکلیف می کند.

احترام به والدین

در قرآن در آیات زیادی احترام و احسان به پدر و مادر سفارش شده است. به عنوان مثال در آیه 8 سوره مبارکه عنکبوت خداوند متعال می فرماید: « وَ وَصَینا الاِنسان بِوالِدَیه حُسنا». یعنی ما به انسان درباره پدر و مادرش  سفارش به احسان کردیم. احسان به والدین در ماده 1177 قانون مدنی نیز انعکاس یافته است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند. 

اجاره بها چيست؟

اجاره قراردادي است كه بين موجرو مستأجر بسته مي شود كه طبق ماده 466 ق . م مستأجر مالك منافع مال مي شود كه ‏براساس ماده 467 قانون مذكور مورد اجاره ممكن است اشيا يا حيوان يا انسان باشد. درمقابل اجاره مالي كه در اصطلاح ‏حقوق اجاره بها ناميده مي شود بايد به موجر پرداخت شود و در اجاره اماكن مسكوني طبق ماده 3 ق . روابط موجر و ‏مستأجر مصوب 1362 اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده است و اگر اجاره نامه اي نباشد به ‏مقداري است كه بين طرفين مقرر شده است.‏