بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چکهای صادره بر اساس قانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.
ظهرنویسی فیزیکی و یا سیستمی چکهای تضمینی از هم اکنون بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع می باشد.

در خصوص ممنوعیت ظهرنویسی چک(موضوع تبصره ۱ماده ۲۱ مکرر قانون چک)در حال حاضر انتقال چک عادی به صورت فیزیکی بلامانع بوده اما پس از ۲سال یعنی 29/9/1399 ،تسویه و انتقال چک صرفا از طریق سامانه تسویه چک(چکاوک)بوده و افرادی که مالکیت چک توسط آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشند،به عنوان مالک چک شناخته نمی شوند.