ریشه ی انسانها، فهم آنهاست!
یک سنگ به اندازه ای بالا می رود، که نیرویی پشت آن باشد. با تمام شدنِ نیرو، سقوط و افتادن سنگ طبیعی است! ولی یک گیاه کوچک از زیر خاک ها و سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکند و سربلند می شود…
هر فردی به اندازه ی این گیاه کوچک، ریشه داشته باشد، از زیر خاک و سنگ و از زیر حرف ها ، سر بیرون می آورد و افتخار می آفرینید…
ریشه ی ما، همان “فهم” ما است.