? مادام که وجدان های بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان می سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گام های خستگی ناپذیر و استوار می پایند و می پیمایند، حق ماندنیست.
روز وكيل بر تمامي همكاران مبارك باد