در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیر منقول که قیمت آن چندین میلیارد تومان است مطابق ثمن معامله در قرارداد است یا بر اساس ارزش معاملاتی محل می باشد

پاسخ : در دعاوی غیر منقول ، مطابق بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت …..مصوب 1373 عمل میگردد و باید بر اساس ارزش معاملاتی محل اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد