سوال:

اینجانب دادخواستی علیه صادر کننده چک داده ام اما متاسفانه نام ضامن و ظهرنویسها را فراموش کرده ام آیا میتوانم بعد از تقدیم دادخواست نام آنها را در ستون دادخواست اضافه نمایم ؟؟؟

‎پاسخ :
حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی اضافه نمودن نام اشخاص پس از تقدیم دادخواست ممنوع وتنها از طریق قانونی (( دعوا ورود ثالث و جلب ثالث )) امکان پذیر است.