مردم بيدارند؛ همين كشور شما را نگه داشته است
همين انقلابتان را حفظ كرده است؛ جرات سران استكبار را از آنها گرفته است كه بخواهند به ملت ايران حمله كنند.
مقام معظم رهبري دام ظله العالي