چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجرت ­المثل ايام زندگي مشترك وجاهت قانوني دارد يا اينكه مورد ميتواند از موارد نشوز زوجه تلقي شود و اجره­المثل منتفي مي­گردد.

-نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 10/12/1391،اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي گردد بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد