?در صورتی که واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.

اعطای حق طلاق به زنان در هنگام ازدواج و یا بعد از آن از طریق دفا‌تر اسناد رسمی (و نه دفاتر ازدواج و طلاق) ضمانت اجرای بیشتری دارد و می‌تواند به صورت «بلاعزل» در بیاید؛ این فرایند مردان را از داشتن حق طلاق محروم نمی‌کند بلکه سبب می‌شود زوجین به اندازه‌ای مساوی برای طلاق گرفتن حق داشته باشند. از نظر قانونی حق طلاق با مرد است، اما مرد می‌تواند در پی یک سند رسمی همزمان با جاری شدن عقد و یا بعد از آن این حق را به همسرش اعطا کند. در برخی موارد این حق در سند ازدواج قید می‌شود، در این صورت هرگاه یکی از طرفین منصرف شوند می‌تواند این قرار را لغو کند، همچنین از نظر قانونی نیز ضمانت اجرایی در پی ندارد. اگر واگذاری حق طلاق به زن در دفتر اسناد رسمی به عنوان یک قرار داد بلاعزل میان دو طرف ثبت شود زن نیز همچون همسرش می‌تواند به دادگاه برود و بدون نیاز به اثبات شرایط خاص، طلاق بگیرد.