سوال: شخصی در شهر خرمشهر اقدام به استفاده غیر مجاز از علامت تجاری شرکت بنده کرده است و اینجانب در دادگستری خرمشهر اقدام به طرح دعوای کیفری استفاده غیر مجاز از علامت تجاری شرکت و اقدام حقوقی مطالبه خسارت نموده ام به نظر شما آیا دعوای کیفری و حقوقی مطروحه صحیح و نتیجه مثبت خواهم گرفت ؟؟؟؟؟

پاسخ : به موجب ماده 46 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 (( رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراعات یا علایم تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوی جزایی در خارج تهران واقع یا کشف وی متهم در خارج ایران دستگیر شده باشد که در موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و سپس برای رسیدگی به تهران ارجاع می گردد
لذا دادگاه شهر خرمشهر باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم جزایی و حقوقی تهران صادر نماید