آیا فریب در ازدواج جرم است؟ چنین فردى زندانى شود؟

فریب در ازدواج به عنوان یكے از جرایم برضد حقوق و تكالیف خانوادگى در مادہ 647 قانون مجازات اسلامى جرم‌انگارى شدہ و براى مرتكب آن مجازات حبس تعزیرى از 6 ماہ تا 2 سال در نظرگرفته شدہ است.

مطابق این مادہ قانونى چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهى از قبیل داشتن تحصیلات عالى، تمكّن مالى، موقعیت اجتماعى، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبناى هر یك از آن‌ها واقع شود مرتكب به حبس تعزیرى از 6 ماہ تا 2 سال محكوم می‌گردد.